Eindbod IKEA

Eerder deze week heeft de W.I.M. de stembus geopend. Het moment om jouw stem laten horen over het eindbod van IKEA. Er is nog tijd om lid te worden en mee te stemmen indien je nog geen W.I.M. lid bent. Ga naar www.wiminfo.nl voor meer informatie.

In dit eindbod zitten positieve en negatieve punten.
Dat is de reden dat we het met een neutraalstemadvies aan onze leden voorleggen.

 

 

Looptijd

Als de meerderheid van de W.I.M.-leden vóór het eindbod stemt, wordt het eindbod van IKEA onze nieuwe cao.

Deze geldt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2020.

 

 

Loon

In het eindbod staat een loonsverhoging: iedereen krijgt meer loon per per 1 januari 2019 en per 1 oktober 2019.

Deze structurele verhoging is 2,5% (A). Daarbovenop komt de beoordelingsverhoging, voor FY18 en FY19.

De beoordelingsverhoging is:
Verbetering nodig – X = 0,0%
Goed – Y = 0,2%
Uitstekend – Z = 0,3%

Bij een goede beoordeling in FY18 en FY19 stijgt je loon in totaal met 5,4% (2,7% per 1 januari 2019, 2,7% per 1 oktober 2019 incl. beoordelingsverhoging).

De salarisschalen groeien mee met de structurele loonsverhoging
van 2,5 % (A) in FY19 en 2,5% (A) in FY20.

Eenmalige uitkering
Iedereen die op 1 januari 2019 drie maanden of langer in dienst is van IKEA krijgt eenmalig € 175 bruto bij een fulltime contract. Werk je niet fulltime, dan ontvang je een bedrag naar rato van je contracturen.

Deze eenmalige uitkering is ter compensatie van de gemiste loonsverhoging tussen 1 oktober 2018 en 1 januari 2019.

De uitkering wordt zo snel mogelijk na het afsluiten van de cao uitbetaald en gaat door als het eindbod van IKEA wordt goedgekeurd.

 

 

Toeslagen

Het eindbod van IKEA verandert de toeslag op zaterdag.

Met ingang van 1 juli 2019 krijg je op zaterdag tussen 18.00 – 19.00 uur 25% i.p.v. de huidige toeslag van 50%.

De overige toeslagen blijven hetzelfde.

Studieafspraak
Tijdens de looptijd van de cao onderzoeken de cao-partijen hoe de toeslagen aangepast kunnen worden. Ze moeten in lijn zijn met de ambities van IKEA én de wensen van de medewerkers.

De W.I.M. zet hierbij het belang van de medewerkers voorop.
Wij gaan niet akkoord met een verlaging van de toeslagen, tenzij dit wordt gecompenseerd in het basisloon.

 

 

Werkdruk

In sommige winkels en afdelingen van IKEA is de werkdruk hoger dan gewenst. De W.I.M. heeft met IKEA en het FNV hierover lang en intensief gesproken. Om de aandacht voor het verlagen van de werkdruk niet uit het oog te verliezen stelt IKEA het volgende voor in het eindbod:

– De uitkomsten van de People Connect Group 2.0 invoeren in stores.
– Focus op ziekteverzuim om werkdruk te verlagen.
– Elke twee maanden een werkdruk-overleg tussen IKEA, W.I.M. en FNV om maatregelen te monitoren.

Pilot Springerspool

Gedurende de looptijd van de cao voert IKEA in 4 stores een zogenoemde ‘springerspool’ in. Dit betekent dat die winkels elk ongeveer 15 generalistische medewerkers aanstellen die op verschillende afdelingen inzetbaar zijn.

Na 1 jaar volgt een evaluatie: wat is het effect van deze spingerspool op de werkdruk?

Waar deze pilot gaat plaatsvinden, moet nog worden vastgesteld.

 

 

Duurzame inzetbaarheid

De meeste medewerkers kennen de beschikbare (vooral curatieve) middelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Zoals de bedrijfsarts, de bedrijfsverpleegkundige of het bedrijfsmaatschappelijk werk.

IKEA wil meer bekendheid geven aan de preventieve maatregelen en middelen en stelt de volgende acties voor:

– Campagne voor algemene bewustwording onder de medewerkers van duurzame inzetbaarheid. Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie heeft welke rol? Wat kan IKEA doen en wat kan de medewerker doen?
– Trainen van leiders en medewerkers.
– Duurzame inzetbaarheid als vast onderdeel in de beoordelingscyclus opnemen vanaf FY20.
– Huidige instrumenten toegankelijker maken.

Hiervoor stelt IKEA een budget beschikbaar van 250.000 euro voor IKEA Nederland en 21.000 euro voor Inter IKEA.

IKEA stelt een werkgroep op die zich bezighoudt met de herintroductie en/of revisie van de bestaande middelen en die de voortgang bewaakt. In deze werkgroep zitten experts vanuit IKEA Nederland, de OR, de W.I.M. en FNV Handel. De werkgroep brengt advies uit aan de cao-partijen.

 

 

Keuzevrijheid uitbetaling vakantiegeld en 13e maand

Medewerkers die werken op basis van maandloon kunnen per FY20 hun vakantiegeld en de 13e maand maandelijks naar rato laten uitbetalen bij het loon.

De keuze hiervoor kan eenmaal per jaar, in augustus, worden gemaakt voor het komende FY.

Indien je geen keuze maakt, geldt de standaard-uitkering in mei voor het volledig opgebouwde vakantiegeld en in december voor de volledig opgebouwde 13e maand.

 

 

Feestdagentoeslag / 7 uit 13 regel

Om het berekenen van de feestdagentoeslag van artikel 21D van de cao te vereenvoudigen stelt IKEA voor deze berekening aan te passen.

Nu wordt gekeken of je minimaal 7 keer in de voorgaande 13 weken van de betreffende feestdag hebt gewerkt. In plaats hiervan stelt IKEA voor het gemiddelde van alle 13 weken te nemen voor de berekening. De formule wordt dan: totaal gewerkte uren op deze weekdag in de laatste 13 weken gedeeld door 13.

Voorbeeld 1:
Medewerker A werkt altijd op maandag van 10.00-14.15 uur.
Dit is 4 uur totaal per dienst. Komende maandag is het een feestdag. IKEA past de formule toe:
52 uur totaal op 13 maandagen / 13 = 4 uur feestdagentoeslag

Voorbeeld 2:
Medewerker B werkt af en toe op maandag. In de afgelopen 13 weken heeft deze medewerker 6 keer een dienst van 5 uur (excl. pauze) gewerkt op maandag. Komende maandag is het een feestdag. IKEA past de formule toe:
30 uur totaal op 13 maandagen / 13 = 2,30 uur feestdagentoeslag

De feestdagentoeslag zal worden uitbetaald à 100%, ook wanneer de medewerker de feestdag werkt.

 

 

Verlof met terugkeergarantie

Voor medewerkers die tijdelijk (gedeeltelijk) onbetaald verlof opnemen, geldt dat zij bij terugkeer de overeengekomen arbeidsduur (contracturen) kunnen werken. De voorwaarden die IKEA hier aan stelt zijn:

– Onbetaald verlof wordt altijd volgens de geldende wettelijke regels aangevraagd en toegekend.
– De totale duur van dit onbetaald verlof is niet langer dan 1 jaar.

Indien in de periode van onbetaald verlof sprake is van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld het vervallen van de functie, wordt in overleg met de medewerker naar een oplossing gezocht.

 

 

Overige punten

Contractsomvang medewerkers 12-28 uur
Alle medewerkers met een contract tussen de 12 en 28 uur per week krijgen tijdens het inventariseren van de beschikbaarheid, volgens Procesgang Roosteren, de vraag of zij het aantal uren willen uitbreiden.

Zodra er vacatures zijn binnen een afdeling zullen de betreffende medewerkers actief worden benaderd voor urenuitbreiding.

Artikel 5 I – Functiewaarneming en toeslag
Wordt zodanig aangepast dat er een toeslag geldt ter hoogte van het verschil tussen het huidige uurloon en minimum van de schaal van de ter vervangen functie.

Artikel 21 A – Inconveniënte urentoeslag
Toevoegen van regel: ‘Deze regeling geldt niet voor Service Office, behalve voor medewerkers die een functie hebben waarbij werken op inconveniënte uren noodzakelijk is.’

Schrappen Artikel 26 – Vergoeding verhuiskosten
Er is door IKEA Global een algemeen geldende verhuisvergoeding ingesteld.

Artikel 30 A – Toekenningscriteria incidentele dienstreizen
Er wordt een derde lid toegevoegd luidend: ‘Voor medewerkers van het Service Office geldt dat de toegekende woon-werkvergoeding per dag, excl. Artikel 29, afgetrokken wordt van de hoogte van de vergoeding op basis van dit artikel.’

Artikel 39 E – Aantal vakantie-uren
Omdat de opbouw van vakantieuren per maand plaatsvindt en wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma stelt IKEA voor deze af te ronden. De volledige afrondingstabel is te zien bij het volledige eindbod in het stemformulier.